Trần Ngọc Lâm

Trần Ngọc Lâm

Tên giảng viên : TRẦN NGỌC LÂM Chức vụ : Bartending Skill Instructor Môn giảng dạy : Pha Chế Rượu Chi tiết về giảng viên :  – Giảng viên Trường Quản lý Khách sạn Việt Úc [VAAC)

Nguyễn Minh chương

Nguyễn Minh chương

Tên giảng viên : NGUYỄN MINH CHƯƠNG Chức vụ : Sous Chef Môn giảng dạy : Nghiệp Vụ Bếp Chi tiết về giảng viên :  – Bếp Phó – Khách Sạn Caravelle

Lê Đình Mạnh Tiên

Lê Đình Mạnh Tiên

Tên giảng viên : LÊ ĐÌNH MẠNH TIÊN Chức vụ : Food & Beverage Management Couse Môn giảng dạy : Quản Lý F&B Chi tiết về giảng viên :  – Quản lý bộ phận yến tiệc khách Sạn Norfolk

Nguyễn Lê Nhật Thanh

Nguyễn Lê Nhật Thanh

Tên giảng viên : NGUYỄN LÊ NHẬT THANH Chức vụ : Banquet Operation Instructor Môn giảng dạy : Quản Lý Điều Hành Yến Tiệc Chi tiết về giảng viên :

Nguyễn Thiện Liên Phương

Nguyễn Thiện Liên Phương

Tên giảng viên : NGUYỄN THIỆN LIÊN PHƯƠNG Chức vụ : Lecturer Môn giảng dạy : Bếp Bánh Âu Chi tiết về giảng viên :

Trương Thanh Trung

Trương Thanh Trung

Tên giảng viên : TRƯƠNG THANH TRUNG Chức vụ : Asistant Bar Manager Môn giảng dạy : Pha Chế Rượu Chi tiết về giảng viên :  – Assitant Bar Caravell

Ngô Thùy Đan Thanh

Ngô Thùy Đan Thanh

Tên giảng viên : NGÔ THÙY ĐAN THANH Chức vụ : Pastry Chef Môn giảng dạy : Bếp Bánh Âu Chi tiết về giảng viên :  – Khách sạn Caravelle Saigon

Lâm Trọng Bình

Lâm Trọng Bình

Tên giảng viên : LÂM TRỌNG BÌNH Chức vụ : Exc. Chef Môn giảng dạy : Nghiệp Vụ Bếp Chi tiết về giảng viên :  – Bếp Trưởng – Khách Sạn Duxton

Nguyễn Thị Trinh

Nguyễn Thị Trinh

Tên giảng viên : NGUYỄN THỊ TRINH Chức vụ : Pastry Chef Môn giảng dạy : Bếp Bánh Âu Chi tiết về giảng viên :  – Khách sạn Sheraton Saigon

Phan Minh Châu

Phan Minh Châu

Tên giảng viên : PHAN MINH CHÂU Chức vụ : Introduction To Tourism Môn giảng dạy : Tổng Quan Du Lịch Chi tiết về giảng viên : – Giảng viên Trường Quản lý Khách sạn Việt Úc [VAAC]